07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 -Վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ:

485950 -Չորս հարյուր ութսունհինգ ինը հարյուր հիսուն:

475100 –Չորս հարյուր յոթանասունհինգ հարյուր: Читать далее «07.05.2020»